کشاورزی

علف كش ها

علفكش‌هاي توصيه شده براي مبارزه با پهن‌برگ‌ها(دولپه اي ها)

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     72% SL   2,4-D-Amin(تو،فوردي ـ آمين72% مايع )

 

ميزان مصرف فرمولاسيون: 2-1 ليتر در هكتار

 

علف‌هاي هرز  :  علف‌هاي هرز يك ساله شامل اكثر كروسيفر‌ها، شقايق‌ها، ماستونك، زبان پس قفا، آلاله، اسفناج باغي، ماشك، شير تيغك

 

توصيه ها :  از مرحله پنجه‌زني تا قبل از شروع مرحله آبستني (شكم خوش) در گندم و جو قابل مصرف است. بعد از سخت شدن دانه نيز قابل مصرف مي‌باشد.( بعضي از پهن‌برگ‌ها نظير انواع بابونه، فرفيون، غربيلك، سنگدانه، هفت‌بند، كمندي، ارشته خطايي، گندمك، چسبك خزنده و پنيرك، كم و بيش در مقابل اين علف‌كش از خود مقاومت نشان مي‌دهند.) پيچك صحرايي در مرحله تشكيل غنچه و همچنين موقعي كه در مرحله 15-20 سانتي‌متري در وضعيت شاداب قرار دارد حساسيت بيشتري به توفوردي نشان مي‌دهد. مقادير كمتر علفكش‌ براي گونه‌هاي حساس‌تر يا مراحل اوليه رويش علف‌هاي هرز در نظر گرفته شده است. حداقل فاصله سمپاشي تا بارندگي 4 ساعت مي‌باشد.

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     2,4-D-Amin   % 46   +   MCPA-Amin  22% SL

 

ميزان مصرف فرمولاسيون   5/2-1 ليتر در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  علف‌هاي هرز يكساله شامل اكثر كروسيفر‌ها، شقايق‌ها، ماستونك، زبان پس قفا، آلاله، اسفناج باغي، ماشك، شير تيغك

 

   توصيه ها   (ام سي پي ا) به دليل سازگاري بيشتر با گندم و جو و امكان مصرف در زمان طولاني‌تر، به شكل مخلوط با توفوردي نيز به ثبت رسيده است. اين مخلوط را مي‌توان در فاصله 3 برگي گندم و جو تا قبل از مرحله آبستني (Booting stage) آنها به كار برد. ساير نكات مربوط به علفكش‌ توفوردي، در مورد مخلوط آن با ام ‌سي‌پي‌ا نيز صدق مي‌كند.   

 

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     Tribenuron methyl   ) 75% DFتريبنورون متيل 75% (گرانول قابل پخش در آب (Granstar)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون  25-10 گرم در هكتار

 

علف‌هاي هرز  يكساله‌هاي حساس شامل اكثر كروسيفر‌ها، انواع بابونه، گندمك براق، خار ترشك، بي‌تي‌راخ، گاو‌چاق‌كن، خلر، غربيلك، سنگدانه، شقايق، آلاله، صابونك، كنگر برگ ابلقي،گندمك، اكثر چتريان. يكساله‌هاي نيمه حساس شامل : گل آتشين، شاه‌تره، هفت‌بند، ترشك، سيزاب، چغندر وحشي، وايه.

   توصيه ها  مقادير كمتر براي علف‌هاي هرز حساس و مراحل اوليه رويش علف‌هاي هرز نيمه حساس و مقادير بيشتر براي مراحل پيشرفته‌تر رويش آنها در نظر گرفته شده. علائم اوليه 10-5 روز و مرگ قطعي علف‌ هرز 10 تا 20 روز پس از سمپاشي اتفاق مي‌افتد. تأثير اين علفكش روي كنگر وحشي، گل گندم و پنيرك ضعيف ور وي پيچك صحرايي ناچيز است. جهت افزايش طيف تأثير، مي‌توان آن را با توفوردي مخلوط نمود و براي افزايش تأثير مي‌توان مويان به نسبت 2 در هزار به محلول سمپاشي اضافه نمود حداقل فاصله سمپاشي تا بارندگي براي اين علفكش  2 ساعت در نظر گرفته شده است.

 

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     Bromoxynil  22.5%EC  بروموگزينيل 5/22% مايع غليظ امولوسيون شونده (Brominal, Buctril)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون  3-2 ليتر در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  تعدادي از علف‌هاي هرز پهن‌برگ يكساله مانند سنگدانه، بعضي كروسيفر‌ها، قدومه، گل گندم، هفت‌بند و شير تيغك نسبت به بروموكسينيل حساس يا نيمه حساس‌اند.

 

   توصيه ها  علف‌كش تماسي با طيف تأثير نسبتاً مجدود كه به عنوان مكمل، بيشتر در اختلاط با ديگر پهن برگ‌ كش‌ها نظير توفوردي، ام‌سي‌پي‌ا و تري بنورون متيل براي افزايش طيف تأثير آنها قابل مصرف مي‌باشد. بهترين نتيجه از مصرف آن زماني حاصل مي‌شود كه علف‌هاي هرز خيلي كوچك بوده و زمستان را سپري نكرده و به خوبي در معرض برخورد با محلول سمي قرار گيرند. اضافه كردن مويان تا حدودي باعث افزايش تأثير آن مي‌شود. در زراعت گندم و جو از 2 برگي تا ابتداي مرحله ساقه رفتن قابل مصرف مي‌باشد.         

     

 

  نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     MPCPA  Dicloroprop+ + Mecoprop   60% SL   (Duplosan Super)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون  3-5/2 ليتر در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  علف‌هاي هرز يكساله شامل گل گندم، شقايق، بي‌تي‌راخ، ماشك، گندمك، شاه‌تره، پنيرك، اسفناج باغي، آلاله، انواع كروسيفر.

 

   توصيه ها اين علف‌كش به صورت مخلوط به ثبت رسيده. ميزان مصرف آن براي تأثير مشابه، بيش از ساير علفكش‌هاي هورموني است. موارد برتري آن به 2,4-D/MCPA به دليل تأثير بيشتر روي معدودي از پهن‌برگ‌ها مانند گندمك مي‌باشد. در عوض، تأثير كمتري روي گونه‌هايي مانند گندمك براق، غربيلك، سنگدانه و شقايق دارد. به عنوان يك علفكش هورموني، از لحاظ زمان مصرف و ساير محدوديت‌ها تقريباً مشابه ديگر علفكش‌هاي هورموني قبلي  است.          

       

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     methy1 Imazamethabenz  25% ايمازامتابنزمتيل  25% سوسپانسيون غليظ (Assert)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون  5/2-2 ليتر در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  تعدادي از كروسيفرها شامل خردل وحشي، شلمبيك، كيسه كشيش و همچنين آلاله وحشي.

 

   توصيه ها    آسرت به عنوان علفكش دو منظوره به ثبت رسيده. طيف تأثير آن روي پهن‌برگ‌ها محدود به كنترل بعضي انواع مهم از خانواده شب‌بو مي‌باشد. اين علفكش‌ هم از راه برگ و هم از طريق خاك مؤثر است. بقاياي آن در خاك براي محصولاتي نظير جو، گندم، ذرت، سويا، گلرنگ، آفتابگردان و لوبيا در شرايط معمولي قابل تحمل است ولي تا 20 ماه از كشت چغندرقند و تا 15 ماه از كشت ديگر محصولات نظير كلزا، عدس و خلر پس از مصرف آن بايد خودداري شود.       

      

 

 

 

 

علفكش‌هاي توصيه شده براي مبارزه با گراس‌ها

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     Difenzoquat    25% SL  دي فنزوكوات 25% مايع (Avenge)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون  4 ليتر در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  انواع يولاف وحشي

 

   توصيه ها  از مرحله 3 برگي تا اواخر پنجه‌زني يولاف وحشي در گندم و جو قابل مصرف مي‌باشد. روي بعضي ارقام يا در بعضي شرايط (من‌جمله هواي سرد) ممكن است مختصر زردي در گندم و جو به وجود آورد كه معمولاً موقتي بوده و با رشد محصول مرتفع خواهد شد. از اختلاط آن با املاح آمين علفكش‌هاي هورموني خودداري و حداقل 1 روز فاصله بين زمان مصرف آنها منظور شود. فاصله سمپاشي تا بارندگي 6 ساعت مي‌باشد. اين علفكش‌ در سال‌هاي اخير كمتر به بازار ايران عرضه شده است.         

       

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                       Flamprop-M Isopropyl   20% EC فلم‌پروپ‌ام ايزوپروپيل مايع غليظ امولسيون شونده

(Suffix BW)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون 5/3-3 ليتر در هكتار

 علف‌هاي هرز  انواع يولاف وحشي

توصيه ها  در گندم وجو قابل مصرف است. زمان مصرف آن در گندم از اواخر پنجه‌زني تا تشكيل بند سوم ساقه و در جو از شروع ساقه رفتن تا تشكيل بند دوم محصول مي‌باشد. شرط موفقيت آن، تراكم مناسب و يكنواخت و رشد خوب محصول است. غيرقابل اختلاط با علفكش‌هاي هورموني و حداقل 10 روز فاصله بين زمان مصرف آنها منظور گردد. فاصله زمان مصرف تا بارندگي 2 ساعت مي‌باشد.

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     Tralkoxydim 25% SC   ترالكوكسيديم 25% مايع غليظ (Grasp)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون 1 ليتر در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  انواع خوني‌واش و تا حدودي انواع يولاف وحشي

 

توصيه ها  از 2-4 برگي تا اوائل پنجه‌زني خوني واش و يولاف وحشي در زراعت‌هاي گندم و جو قابل مصرف است. قابل اختلاط با بروموكسينيل. در مواردي اثرات سو در زراعت به صورت مرگ جوانه يا كدر شدن يا زرد شدن رنگ برگ‌ها در اثر شرايط نامساعد (غرقابي زمين و برودت هوا) بروز مي‌كند. فرمولاسيون جديد فعلي به جاي فرمولاسيون 10 درصد قبلي آن ارائه و توصيه شده كه قبل از سمپاشي مويان Atplus به ميزان توصيه شده در مخزن سمپاشي به محلول اضافه شود.در مورد عملكرد اين فرمولاسيون جديد، تجارت و اطلاعات بيشتري مورد نياز است.

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     benz methyl  Imazametha-  25%SC  ايمازامتابنزمتيل 25% سوسپانسيون (Assert)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون 3-2 ليتر در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  انواع يولاف وحشي

 

توصيه ها  در مراحل 4-2 برگي يولاف وحشي در زراعت‌هاي گندم و جو قابل مصرف مي‌باشد. اين عفلكش از طريق خاك نيز روي بذور درحال جوانه‌زدن مؤثر است و وجود رطوبت كافي در خاك شرط تحقق اين بخش از تأثير علفكش مي‌باشد. آسرت به عنوان يك علفكش دو منظوره با تأثير توأم روي پهن‌برگ‌ها و گراس‌ها، جديداً به ثبت رسيده است. براي آگاهي از محدوديت‌هاي مصرف آن به علف كش هاي توصيه شده براي مبارزه با پهن برگ ها مراجعه شود. فاصله زمان سمپاشي تا بارندگي براي اين علفكش‌ 6 ساعت در نظر گفته شده است. 

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                      Diclofop metheyl  36% EC  ديكلوفپ متيل 36% مايع غليظ امولسيون شونده (Illoxan)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون 3-5/2 ليتر در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  انواع يولاف وحشي، انواع چچم و تا حدودي انواع خوني واش

 

توصيه ها  قابل مصرف در زراعت گندم و جو، بهترين زمان مصرف مرحله 2-4 برگي گراس‌ها مي‌باشد. ظهور لكه‌هاي زرد رنگ پريده در سطح برگهاي گندم پس از سمپاشي قابل انتظار است كه با رشد گياه مرتفع شده و معمولاً تأثير سوء روي محصول باقي نخواهد گذاشت. غير قابل اختلاط با علفكش‌هاي هورموني و حداقل 1 هفته فاصله بين زمان مصرف آنها منظور شود. قابل اختلاط با بروموكسينيل و تا حدودي با دوزهاي كمتر تري‌بنورون متيل، دوز 3 ليتر آن براي خوني‌واش يا آلودگي‌هاي مخلوط مصرف مي‌شود. فاصله سمپاشي تا بارندگي 1 ساعت مي‌باشد.

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     Fernoxaprop   p-ethy1 7.5% EW Safener  فنوكسپاپروپ ـ پي اتيل 5/7% امولسيون غليظ در آب + ايمن‌كننده گندم (Puma Super)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون 2/1-8/0 ليتر در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  انواع گراس‌ها شامل : يولاف‌هاي وحشي، خوني‌واش‌ها و دم روباهي كشيده

 

توصيه ها  قابل مصرف در زراعت گندم از مراحل 2-4 برگي ال اواسط پنجه‌زني گراس‌ها. تفاوت ميزان مصرف مربوط به نوع گراس و مرحله رويشي آن است. قابل اختلاط با بروموكسينيل و تري بنورون متيل. غير قابل اختلاط با علفكش‌هاي هورموني. بين زمان مصرف آنها حداقل 1 هفته فاصله منظور شود. روي انواع چچم بلاتأثير است براي افزايش طيف تأثير آن روي اين علف هرز مي‌توان پروماسوپر را با ايلوكسان به نسبت‌هاي 75/0 و 25/1 ليتر مخلوط و به كار برد، در اين صورت روي كليه گراس‌هاي مذكور مؤثر خواهد بود. بين زمان مصرف علفكش تا بارندگي 2 ساعت در نظر گرفته شده است.

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     Clodinafop propargil 8% EC Safener  كلودينافپ پروپارجيل 8% مايع غليظ امولسيون شونده + ايمن كننده گندم (Topik)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون 1-5/0 ليتر در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  انواع گراس‌ها شامل : يولاف‌هاي وحشي، دم روباهي كشيده، خوني واش‌ها و چچم‌ها

 

توصيه ها  قابل مصرف در گندم ولي غير قابل مصرف در جو. اين علف‌كش علاوه بر گراس‌هاي مزبور قادر است تا حدودي جوهاي خودرو در مزارع گندم را نيز كنترل كند كه اين موضوع در مزارع توليد گندم بذري، بيشتر حائز اهميت مي‌باشد. ميزان مصرف بستگي به نوع گراس و مرحله رويشي آن دارد. ميزان حساسيت گراس‌ها به تاپيك از يولاف وحشي به چچم كاهش پيدا مي‌كند به طوري كه براي گراس اخير مقدار 1-75/0 ليتر در هكتار آن توصيه مي‌شود. زمان مصرف اين علفكش از 3 برگي تا اواخر پنجه‌زني گراس‌ها مي‌باشد. غير قابل اختلاط با عفلكش‌هاي هورموني. قابل اختلاط با بروموكسينيل و تري بنورون متيل.

 

 

 

 

 

پهن‌برگ‌كش‌هاي جديد

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     + Triasulfurond 4% Terbutryn 60%  64%WG  ترياسولفورون 4% + تربوترين 60%(Logran extra)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون 250-200 گرم در هكتار

 

علف‌هاي هرز  علف‌هاي هرز پهن‌برگ شامل، تربچه وحشي، گل گندم، وايه، سلمه تره، پير گياه، ازمك، هفت بند، شلمي

 

توصيه ها  از مصرف لوگران اكسترا در خاك‌هاي آهكي خودداري كنيد. در برنامه تناوب زراعي، از كشت حبوبات بلافاصله پس از برداشت زراعت گندم كه در آن علفكش مزبور به كار برده شده است خودداري نمايند. زمان مناسب مصرف : 2-4 برگي علف‌هاي هرز مي‌باشد.

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     Bromoxynil 20% +MCPA 20%   40% EC بروموگزينيل 20% + ام سي پي ا 20%

40% مايع غليظ امولسيون شونده (Bromiciol - M - A)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون 5/1 ليتر در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  علف‌هاي هرز پهن‌برگ

 

توصيه ها  چون MCPA كه يك علفكش هورموني است در تركيب بروميسيد ـ ام ـ آ بكار برده شده لذا شرايط و ضوابط مصرف اين علفكش دقيقاً مشابه مصرف ديگر علفكش‌هاي هورموني نظير 2,4-D مي‌باشد. هر دو علفكش ذكر شده در تركيب بروميسيد ـ ام ـ آ قبلاً به طور جداگانه به ثبت رسيده بود كه اينك فرمولاسيون مخلوط آن دو نيز ثبت موقت شده است. زمان مناسب مصرف : 2 -4 برگي علف‌هاي هرز مي‌باشد.

 

علفكش‌هاي جديد دومنظوره

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     )Sulfosulfuron 75%سولفوسولفورون 75%(گرانول قابل پخش درآب (Apyros DF 75)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون 6/26 گرم در هكتار

 

 علف‌هاي هرز  آپيروس براي مبارزه با انواع بروموس Bromus spp. در مراحل 2-4 برگي به ثبت رسيده و عملكرد آن روي انواع جو Hordeum spp. و ساير علف‌هاي هز نيز در دست بررسي است.

 

توصيه ها  آپيروس از گروه علفكش‌هاي سولفونيل اوره است كه از طريق خاك نيز تأثيراتي بجاي مي‌گذارند. تحقيقاتي كه در بعضي ايالات آمريكا انجام شده نشان داده كه بعد از مصرف آپيروس تا 12 ماه از كشت پنبه و تا 22 ماه از كشت ذرت و سويا و تا حداقل 3 ماه از كشت بقيه محصولات بايد خودداري شود. تحقيقات در اين زمينه در ايران نيز توسط مؤسسه ذيربط در دست بررسي است. براي افزايش كارآيي آپيروس، بنا به توصيه، شركت ذيربط، يك ماده پخش‌كننده نظير سيتووت، سيتوگيت يا مون‌فاست به نسبت 1 ليتر در هكتار (و به عبارت بهتر به نسبت 2 در هزار) به محلول سمي اضافه شود.

 

نام عمومي علفكش، فرمولاسيون، (نام تجارتي):                                                     Iodosulfuron methyl-Na 30% esosulfuron methyl+ 30%  + Safener 6% WDG

يودوسولفورون متيل سديم 3% + مزوسولفورون متيل 3% +ايمن‌كننده گندم (Chevalier 62 WG)

 

ميزان مصرف فرمولاسيون 400 گرم در هكتار چنانچه به محلول سمي مواد پخش كننده نظير سيتووت يا سيتوگيت اضافه شود (حدود 8/0 ليتر( مي‌توان مقدار علفكش را از 400 گرم به 350 گرم در هكتار كاهش داد.

 

علف‌هاي هرز  انواع گراس‌ها : يولاف‌هاي وحشي، انواع خوني‌واش، انواع چچم، دم‌روباهي كشيده (در مراحل رويشي 3 برگي تا اواسط پنجه‌زني)

پهن‌برگ‌ها : شامل علف‌هاي هرز خانواده‌هاي پنيرك، چتريان (ماستوتك، سگ دندان)، چغندر (سلمه تره)، شب‌بو (خردل وحشي، تلخه، گاوچاق‌كن، شير تيغك، بابونه)، گاوزبان( گاوزبان بدل، گاوزبان كوچك)، ميخك (جغجغك، كوزه قليائي، گندمك)، نخود (انواع ماشك، انواع شبدر وحشي، انواع يونجه وحشي)، هفت‌بند (انواع هفت‌بند، انواع ترشك) و تعدادي ديگر از پهن‌برگ‌ها مربوط به خانواده‌هاي ديگر شامل : انواع سيزاب ،انواع شقايق، انواع بي تي‌راخ، گندمك براق، انواع فرفيون، انواع شاه‌تره، شمعداني وحشي، غربيلك، سرشكافته، انواع تاج خروس وحشي و سگ انگور.

 

توصيه ها  شواليه فقط براي زراعت گندم توصيه شده. گزارش‌هايي از اثرات سوء ناشي از بقاياي اين عفلكش روي سويا و ذرت در نقاط مختلف دريافت شده است. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 9:42  توسط گل گندم  |